Reklamační řád

Milan Hanák, IČO:13039164

Platnost od 29.12.2013.

čl.1. Základní ustanovení

Tento Reklamační řád (dále jen „RŘ“) je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající: Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř. Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec. (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Tento RŘ byl zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.1. Provozovna a adresa pro zasílání reklamací

Adresa pro zasílání reklamací: Velo Hanák.cz - Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.

Ne každý balík je nám v pořádku doručen, proto doporučujeme: O odeslání zboží nás informujte e-mailem.

 

1.2. Vymezení pojmů

Pojmem smlouva je označena smlouva kupní, nebo smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy, jsou-li smluvními stranami na straně jedné kupující a na straně druhé prodávající.

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel").

Podnikatelem se rozumí osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky či službami. Jedná se o osoby zapsané v obchodním rejstříku, nebo osoby které podnikají na základě živnostenského oprávnění, nebo podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikatel“).

Vada zboží. Předmět koupě je vadný, není-li prodávajícím odevzdán kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci (dále jen „vada“).

Záruka za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (dále jen „záruka“).
 

čl.2. Jakost zboží při převzetí

Jakost zboží při převzetí je definována § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „jakost“) .

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí, nejlépe ihned při převzetí, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 

 1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (není doručen správný počet balíků) nebo poškozená.
 2. V případě že počet balíků zásilky odpovídá přepravnímu listu, přesto se v zásilce vyskytuje vada (např. oproti přiloženému daňovému dokladu chybí zboží, nebo je zboží zaměněno), kupující do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky uplatní právo z vadného plnění u prodávajícího, nejlépe na e-mail obchod@velohanak.cz.
  Do zprávy kupující uvede číslo Kupní smlouvy (objednávky) a číslo účtenky a připojí kontakt na sebe, nejlépe telefonní číslo.
   

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím nebo výrobcem,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
     

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 

čl.3. Uplatnění práva z vady a ze Záruky za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně jakosti zboží a práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo.
Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

3.1. Lhůty pro uplatnění

Kupující je povinen vadu oznámit včas a bez zbytečného odkladu, viz § 2111 a 2112 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Lhůta pro uplatnění práva z vady se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a o dobu trvání vyřízování reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí lhůta pro uplatnění práva z vady, zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené lhůtě.

3.2. Práva z vadného plnění a z vady na kterou se vztahuje záruka

Vyskytne - li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato byla v nejkratší době odstraněna, či záležitost kupujícího jinak vyřešena.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadu může kupující způsobit například i neodborným zásahem do výrobku, použitím jiných maziv a náplní, než originálních, atd. Z tohoto důvodu doporučujeme všechny servisní zásahy nechat provést v odborném servisu.

 

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku:

 1. opotřebení
 2. mechanického poškození
 3. nesprávného používání nebo přetěžování
 4. užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání
 5. nedostatku péče nebo vlivem neodborné péče, použitím neoriginální náplně, nesprávných a neoriginálních maziv, čistidel a leštidel,...
 6. nesprávného skladování či nesprávného nakládání s ním
 7. neodborné montáže nebo vlivem nesprávného zásahu
 8. nedovoleným zásahem do výrobku
 9. působení vnější události
 10. pokud předložený záruční list vykyzuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno na záručním listu

 

3.2.1. Uplatnění práva z vady spotřebitelem:

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto RŘ.
U prodloužené záruční lhůty nad rámec zákona se reklamace řídí výhradně tímto RŘ.

 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené jakosti zboží může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, pak může odstoupit od smlouvy.
  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 
   
 2. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
  Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
   

3.2.2. Uplatnění práva z vady podnikatelem:

Je-li kupujícím podnikatel, právní vztahy prodávajícího s podnikatelem, které nejsou výslovně upravené tímto RŘ a ani případnou jinou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.  

 1. Jde-li o vadu, odstranitelnou, bude zboží opraveno.
  Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
   
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi, nebo vystaví dobropis.
   

čl.4. Kde lze uplatnit právo z vady

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený záruční servis odlišný od servisu prodávajícího:

 • kupující podnikatel uplatní právo na záruční opravu přímo u záručního servisu
 • kupující spotřebitel může právo na záruční opravu uplatnit u prodávajícího, nebo přímo u záručního servisu

Seznam záručních servisů sdělí prodávající kupujícímu také na základě jeho dotazu.

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis, nebo chce-li kupující právo z vady uplatnit přímo u prodávajícího, může tak učinit dvěma způsoby:

 1. Reklamaci může kupující uplatnit osobně na Zákaznickém centru prodávajícího
 2. Reklamované zboží může kupující zaslat prostřednictvím přepravní společnosti na adresu: Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice
  Ne každý balík je nám v pořádku doručen, proto doporučujeme: O odeslání zboží nás informujte e-mailem.

Je-li potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy reklamovaného zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Společně s reklamovaným zbožím kupující dodá doklad prokazující koupi zboží (kopie účtenky, nebo faktury), záruční list (pokud byl spolu se zbožím dodán) a vyplněný Reklamační list
 

čl.5. Vyřízení reklamace

Reklamace uplatněná spotřebitelem, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklady nezbytné k reklamaci, apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je ode dne, kdy si prodávající vyžádá chybějící podklady, pozastavena až do dne, kdy jsou tyto podklady kupujícím dodány prodávajícímu.

Servisní středisko, nebo prodávající (podle toho kdo záruční opravu zajišťuje) po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění práva z vady zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. například při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

5.1. Bezplatné vyřízení reklamace

Prodávající vyřizování reklamací nezpoplatňuje, reklamované zboží kupujícímu vždy zasílá zpět bezplatně.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu budou kupujícímu uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s reklamačním oddělením prodávajícího: info@velohanak.cz  bude předem dohodnuto, že kupující dodá reklamované zboží do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude autorizovaným servisem vyhodnocena jako oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou nesprávným používáním, chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, apod.),
 • kupující doloží prodávajícímu výši nákladů (např. sken účtenky za poštovné, apod.). Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši odpovídající povaze reklamovaného zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, nebo předána v hotovosti na pokladně v Zákaznickém centru prodávajícího v Brně.

5.2. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění v takovém rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 

čl.6. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit RŘ bez předchozího upozornění.

 

 

Reklamační list

Reklamační list naleznete zde:  Reklamační list

 

Provozovatel e-shopu Velo Hanák.cz, Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř. Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.