Všeobecné obchodní podmínky

Milan Hanák, IČO:13039164

Platnost od 1.1.2014, aktualizace v souvislosti s GDPR: 8.5.2018

čl.1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající: Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř. Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Veškeré kontaktní údaje prodávajícího: telefonní čísla, e-mailové adresy, provozní dobu, kontakt na Zákaznické centrum, naleznete v Kontaktu.

1.1. Provozovna, korespondenční adresa a sídlo prodávajícího

Provozovna a centrální sklad prodávajícího: Velo Hanák.cz - Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.
Adresa pro zasílání reklamací a vracení zboží prodávajícímu: Velo Hanák.cz - Milan Hanák, Masarykova 118, 664 42 Modřice.
Korespondenční adresa a sídlo prodávajícího: Milan Hanák, Číměř 125, 378 32 Číměř

1.2. Vymezení pojmů

Pojmem smlouva je označena smlouva kupní, nebo smlouva o dílo, nebo jiné smlouvy, jsou-li smluvními stranami na straně jedné kupující a na straně druhé prodávající.

Kupující je osoba, která s prodávajícím uzavřela smlouvu za podmínek definovaných těmito VOP. Kupující je buď spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel").
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky či službami. Jedná se o osoby zapsané v obchodním rejstříku, nebo osoby které podnikají na základě živnostenského oprávnění, nebo podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikatel“).
Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP a ani případnou jinou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Seznámení se a souhlas s VOP a dokumenty souvisejícími

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s níže uvedenými dokumenty, které tvoří jejich nedílnou součást, a že jim rozumí:

 

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s VOP, včetně výše uvedených dokumentů, které tvoří jejich nedílnou součást, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupujicí podáním objednávky dále potvrzuje, že si je vědom, že mu koupí výrobků či služeb od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou vyhotovenou v písemné podobě sjednáno jinak.

1.4. Provozní doba prodávajícího

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provozní doba Zákaznického centra prodávajícího je uvedena v kontaktu. V Provozní době prodávajícího jsou objednávky kupujících zpracovávány, expedovány a jsou vyřizovány dotazy kupujících.
 

čl.2. Kupní smlouva

Kupní smlouva vznikne na základě objednávky odeslané kupujícím. Kupní smlouva je prodávajícím evidována pod číslem, které je totožné s číslem objednávky na základě které kupní smlouva vznikla.

2.1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) při uzavírání smlouvy, při provádění změn v ní, při veškeré komunikaci ohledně ní i při případném jejím rušení.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření smlouvy, pro její změny, pro komunikaci ohledně ní i pro její případné zrušení, jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí sám v plné výši.

2.2. Ceny zboží a služeb

Ceny zboží jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Jsou uvedeny včetně DPH a dalších případných daní a poplatků (např. PHE), které se na dané zboží či služby vztahují.

Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a s platbou za zboží, nezahrnují ani náklady na montáž zboží a na jeho uvedení do provozu.

Akční ceny platí po časově určenou dobu.
Výprodejové ceny platí pouze do vyprodání skladových zásob prodávajícího.
Původní ceny jsou ceny stanovené výrobcem, nebo distributorem, jako doporučené maloobchodní ceny.

2.3. Vytvoření objednávky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího

Objednávat zboží je možno prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na adrese www.velohanak.cz (dále jen „e-shop“).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP a také z dokumentu Jak nakupovat, kde je proces vytvoření a odeslání objednávky srozumitelně popsán.

Před provedením objednávky má kupující možnost seznámit se:

 1. S veškerými Kontaktními údaji prodávajícího.
 2. S cenou a nabídkou zboží a s cenou a možnostmi dopravy i platby za zboží - tyto informace jsou po dobu jejich platnosti přístupné v e-shopu prodávajícího.
 3. Se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti - formou telefonického nebo e-mailového dotazu v Provozní době prodávajícího.
 4. S Všeobecnými obchodními podmínkami a souvisejícími dokumenty, které obsahují všechny povinné údaje, které je prodávající povinen kupujícímu sdělit. Tyto dokumenty jsou trvale přístupné v e-shopu prodávajícího.
 5. S poučením Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží, a Reklamačním řádem - tyto dokumenty jsou součástí VOP a jsou trvale přístupné v e-shopu prodávajícího.

Před odesláním objednávky má kupující možnost v košíku zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil. Tyto změny může provádět opakovaně až do doby, než v košíku ve 3.kroku stiskne tlačítko "Odeslat objednávku".
Stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku" kupující potvrdí svůj souhlas s VOP a odešle objednávku prodávajícímu.
Možnosti provádění změn v již odeslané objednávce jsou popsány v odstavci č.: 2.7. Zrušení kupní smlouvy a změny v ní. 

Kupující odpovídá za správnost kontaktních údajů které uvede.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce i ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.
Zboží bude kupujícímu dodáno za dodacích a platebních podmínek zvolených kupujícím platných v době objednání. Tyto podmínky budou uvedeny v objednávce i ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

2.4. Vytvoření objednávky prostřednictvím elektronické pošty

Kupující může po dohodě s prodávajícím objednat zboží či službu e-mailem. Jedná se o vyjímečný, a pro obě strany časově náročný, postup vytvoření objednávky, který je však nezbytný pro objednání speciálního zboží, které není běžně v nabídce prodávajícího.

Objednávka vytvořená po e-mailu je pro obě strany závazná, a stane se z ní kupní smlouva, až po dohodnutí a odsouhlasení následujících dokumentů a informací kupujícím i prodávajícím:

 1. totožnost a kontakty obou stran kupní smlouvy
 2. ceny a počtu kusů zboží
 3. předpokládaného termínu dodání
 4. dodacích a platebních podmínek vztahujících se k této konkrétní objednávce
 5. VOP, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád prodávajícího a Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového Formuláře pro odstoupení od smlouvy
   

2.5. Kupní smlouva uzavřená se spotřebitelem

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na e-shop.

Spotřebitel uzavírá kupní smlouvu svým jménem. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.
Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem (dále jen „potvrzení objednávky“) zaslaným na emailovou adresu zadanou v objednávce. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád prodávajícího a Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového Formuláře pro odstoupení od smlouvy.

2.6. Kupní smlouva uzavřená s podnikatelem

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem.

Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu podnikateli prostřednictvím potvrzení objednávky zaslaným na emailovou adresu zadanou v objednávce.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád prodávajícího a další dokumenty.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

2.7. Zrušení kupní smlouvy a změny v ní

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran, na základě zákonných důvodů a na základě důvodů uvedených v tomto odstavci.

Změnou kupní smlouvy není dotčen ani odvolán souhlas kupujícího s Všeobecnými obchodními podmínkami a souvisejícími dokumenty, včetně poučení Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží a Reklamačního řádu, který kupující potvrdil při provedení objednávky.

 

Kupující má právo kupní smlouvu zrušit, nebo ji změnit, před tím, než je zahájena její expedice.
Toto právo kupujícího může být omezeno na základě písemné dohody smluvních stran.

O zahájení expedice je kupující vždy informován e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v objednávce.

 

Zrušení kupní smlouvy i změny v ní je třeba provést písemně e-mailem na adrese: obchod@velohanak.cz, nebo telefonicky na čísle: 724 504 565 - číslo je v provozu v Provozní době prodávajícího
Je-li změna objednávky provedena telefonicky, zašle prodávající upravenou kupní smlouvu kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Změny budou platné od okamžiku, kdy prodávající obdrží písemný souhlas kupujícího s provedenou změnou smlouvy.

 

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepotvrdit, a tím fakticky zrušit, nebo ji zrušit, má-li pochybnosti o identitě kupujícího (např. kupující zadá zjevně nesprávné nebo neúplné kontaktní údaje a nespolupracuje při jejich doplnění či opravě), nebo pokud objednané zboží již není na skladě.

 

Kupní smlouva je v souladu s § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník automaticky zrušena:

 1. Pokud si kupující zboží v určené době nepřevezme. Termín převzetí lze na žádost kupujícího odložit. Tuto žádost je třeba písemně podat té společnosti, která zboží kupujícímu na základě jeho objednávky dodává.
 2. Při platbě předem, pokud do pěti pracovních dnů od odeslání pokynů k platbě prodávajícím, kupující zboží nezaplatí. Termín platby lze na základě písemné žádosti kupujícího odložit.

Kupující je před zrušením kupní smlouvy o svém prodlení informován prodávajícím, nebo společností která zboží kupujícímu dodává, a to e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v objednávce.

Je-li kupní smlouva zrušena, není ji možné opětovně aktivovat. Kupující však může vytvořit objednávku novou.

2.8. Provedení úprav objednaného zboží

Je-li kupujícím spotřebitel a součástí smlouvy je i poskytování služeb, viz § 1823 a § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (například úprava objednaného zboží dle přání kupujícího), začne prodávající s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel prodávajícímu cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.9. Plnění kupní smlouvy

Prodávající se spotřebitelem vždy uzavírá pouze smlouvu s jednorázovým plněním.
Prodávající neuzavírá se spotřebiteli tyto typy smluv:

 1. smlouvy jejichž předmětem je opakované plnění
 2. smlouvy na dobu neurčitou

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Součástí plnění bude i doklad o koupi (běžný daňový doklad, nebo zjednodušený daňový doklad) na kterém kromě účtovaných položek dle kupní smlouvy bude uvedeno i číslo kupní smlouvy ve tvaru: KS 1231456, kde KS znamená Kupní smlouva a číslice uvádí její číslo, pod kterým je tato kupní smlouva u prodávajícího evidována a archivována.

Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně. Pro výjimku z tohoto postupu viz čl.3 Platební podmínky a čl.4.Dodací podmínky.
Podrobně je platba i dodání popsáno v článku 3. Platební podmínky a čl.4. Dodací podmínky.

2.10. Řešení sporů a jazyk smlouvy

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Kupující se také může obrátit se stížností na orgány dohledu a státního dozoru.
Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.  

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.11. Archivace smlouvy

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Kupní smlouva je prodávajícím archivována pod číslem, které je totožné s číslem objednávky na základě které kupní smlouva vznikla.

Na základě písemné žádosti kupujícího, prodávající opětovně poskytne kupní smlouvu kupujícímu. Registrovaní zákazníci mají všechny své smlouvy, vytvořené na základě své registrace, trvale přístupné v elektronické podobě ve svém profilu.

VOP prodávajícího jsou umístěny na e-shopu prodávajícího, kde jsou k dispozici kupujícímu. 

2.12. Předmět koupě a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně jakosti zboží a práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Předmět koupě (zboží), které prodávající nabízí a prodává, je určen(o), pokud prodávající neuvádí v popisu produktu jinak, pouze pro použití na jízdních kolech a pro cyklisty. 

Předmět koupě, veškeré náhradní díly a příslušenství na jízdní kola nabízené prodávajícím, vyžaduje odbornou montáž a odborný servis. Z tohoto důvodu prodávající doporučuje, aby kupující nechal montáž provést v odborném servisu a v odborném servisu nechával provést i pravidelný servis předmětu koupě.
Prodávající je schopen provést odbornou montáž a předprodejní servis předmětu koupě - jedná se o samostatně hrazený úkon.

Kupující vytvořením objednávky bere tyto skutečnosti na vědomí.

 

Barevné provedení předmětu koupě (zboží): Produkty v nabídce prodávajícího jsou barevně upravovány výrobcem. Barevné úpravy výrobků mohou imitovat vzhled drahých kovů, například zlata, stříbra, platiny,.., nejsou z nich však vyrobeny.

Je-li v popisu, nebo názvu výrobku uvedeno, že výrobek je zlatý, nebo stříbrný, je tím myšleno barevné provedení výrobku, které vzhled tohoto kovu imituje, nikoliv však materiál, ze kterého je výrobek zhotoven.

 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Specifikace zboží mohou být, vytvořením modifikací a vývojem, změněny bez oznámení.

 

Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Podrobně tento postup definuje čl. 4.6. Převzetí zásilky kupujícím.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím nebo výrobcem,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady a podrobný popis všech práv a povinností smluvních stran, upravuje Reklamační řád prodávajícího.
 

čl.3. Platební podmínky

Prodávající při dodání zboží v rámci ČR akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru na Zákaznickém centru prodávajícího
 2. platba předem bankovním převodem*
 3. na dobírku při doručení zboží přepravcem (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné).

 

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím platbu předem bankovním převodem před uskutečněním expedice zboží.

Prodávající při dodání zboží mimo území ČR, (například SR, nebo jiné země v rámci EU) akceptuje následující platební podmínky:

 1.  platba předem bankovním převodem*

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na objednané zboží, nebo požadovat po kupujícím platbu celé hodnoty objednaného zboží předem před dodáním zboží, nebo před objednáním zboží u dodavatele či výrobce.

 

*Při zvolené platbě předem bankovním převodem je kupní smlouva automaticky zrušena, pokud do pěti pracovních dnů od odeslání pokynů k platbě, kupující zboží nezaplatí. Termín platby lze na základě písemné žádosti kupujícího odložit.

Slevové kupóny a Dárkové poukázky

Slevové kupóny a Dárkové poukázky (dále jen „Kupóny“) vystavené prodávajícím lze uplatnit při nákupu v e-shopu.

Na Kupónech je vždy uveden kód který slouží k aktivaci Kupónu, hodnota Kupónu a podmínky jeho použití a termín ve kterém Kupón platí.

Platnost Kupónu nelze prodloužit. Kupón nelze opakovaně aktivovat, pokud není uvedeno jinak.

Kupón, který kupující obdržel jako dárek od prodávajícího, nelze nahradit, pokud kupující stornuje objednávku, na kterou Kupón uplatnil, nebo odstoupí od smlouvy. Totéž platí pokud kupující stornuje část objednávky, na kterou Kupón uplatnil, nebo částečně odstoupí od smlouvy.

Kupón, který kupující zakoupil, lze nahradit, pokud kupující stornuje objednávku, na kterou Kupón uplatnil, nebo odstoupí od smlouvy. V takovém případě je nevyužitá hodnota kupónu opětovně aktivována.

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

čl.4. Dodací podmínky

Garantujeme šetrné dodání zboží.

 

4.1. Místo dodání zboží:

Prodávající dodává zboží na území České republiky, Slovenské republiky a na území ostatních států Evropské unie.


Prodávající dále prohlašuje, že je vázán smlouvami s obchodními zastoupeními jednotlivých značek, které v e-shopu nabízí. Prodávající na základě těchto smluv nemůže dodávat zboží na trhy mimo Evropskou unii.

Na základě tohoto prohlášení nebudou objednávky doručené od zákazníků ze zemí mimo EU a objednávky s adresou dodání mimo EU akceptovány a budou automaticky stornovány.

4.2. Expedice zboží:

Zboží, které je na skladě prodávajícího, je zpravidla expedováno do 24 hodin (v pracovní dny), nejpozději do tří pracovních dnů od:

 • obdržení objednávky od kupujícího
 • v případě platby předem bankovním převodem - od připsání platby na účet prodávajícího, nebo od obdržení dokladu potvrzujícího provedení platby ve prospěch prodávajícího

U zboží, které není skladem, bude termín expedice upřesněn e-mailem nebo telefonicky.

4.3. Osobní odběr na Zákaznickém centru prodávajícího:

Převzetí zboží: Zboží může převzít pouze kupující, nebo jím pověřená osoba. Je-li zboží placeno převodem na účet, musí se přebírající osoba dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Rezervace zboží: Je třeba si jej vyzvednout do pěti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru. Den expedice lze na žádost kupujícího odložit. Není-li zboží v určeném termínu vyzvednuto, je kupní smlouva automaticky zrušena.

4.4. Osobní odběr v síti Zásilkovna.cz - ČR a SR:

Zásilkovna.cz má výdejní místa v Praze, v Bratislavě, v Brně a v dalších krajských a větších městech v ČR a v SR.

Zásilkovna.cz má rozměrové omezení balíku. Pokud by objednané zboží toto rozměrové omezení překročilo, prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dodání. Tuto změnu provede po konzultaci s kupujícím.

Převzetí zboží: Zboží může převzít pouze kupující, nebo jím pověřená osoba. Přebírající osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Rezervace zboží: Je třeba si jej vyzvednout do pěti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru. Den expedice lze na žádost kupujícího odložit. Není-li zboží v určeném termínu vyzvednuto, je zásilka vrácena prodávajícímu a tím je kupní smlouva automaticky zrušena.

4.5. Zasílání přepravní službou - ČR, SR a další země v EU:

PPL má rozměrové omezení balíku. Pokud by objednané zboží toto rozměrové omezení překročilo, prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dodání. Tuto změnu provede po konzultaci s kupujícím.

Převzetí zboží: Zboží může převzít pouze kupující, nebo jím pověřená osoba. Přebírající osoba se v případě žádosti pracovníka přepravní služby musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Dodání zboží: Kupující může po obdržení potvrzující zprávy od přepravce, že zboží od prodávajícího převzal, změnit den a místo doručení. Tuto změnu je třeba provést neprodleně. Den expedice lze na žádost kupujícího odložit.
Není-li zboží v určeném a ani náhradním termínu převzato, je zásilka vrácena prodávajícímu a tím je kupní smlouva automaticky zrušena.

4.6. Ceny dopravy

Ceny dopravy naleznete na stránce: Způsoby dodání, expediční náklady a platba za zboží

4.7. Převzetí zásilky kupujícím

Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí, nejlépe ihned při převzetí, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 

 1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (není doručen správný počet balíků) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. V případě že počet balíků zásilky odpovídá přepravnímu listu, přesto se v záslice vyskytuje vada (např. oproti přiloženému daňovému dokladu chybí zboží, nebo je zboží zaměněno), kupující do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky uplatní právo z vadného plnění u prodávajícího, nejlépe na e-mail obchod@velohanak.cz.
  Do zprávy kupující uvede číslo Kupní smlouvy (objednávky) a číslo účtenky a připojí kontakt na sebe, nejlépe telefonní číslo.

4.8. Opakované zaslání zboží

Je-li kupujícímu zboží zasíláno opakovaně, například z důvodu, že si kupující zásilku napoprvé nepřevzal, je kupujícímu účtováno dopravné.

čl.5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Problematiku odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem řeší odstavce č.: 5.1. - 5.5. těchto VOP a podrobně jsou popsány v dokumentu Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží , ke kterému náleží Formulář pro odstoupení od smlouvy .

Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy on, nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující může použít přiložený Formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Kupující může prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat i jiným jednoznačným písemným prohlášením, které splňuje zákonné povinnosti.

5.2. Vrácení zboží a vrácení peněz

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bylo doručeno písemné oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží, které kupující vrací (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání nebo platby, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nebo platby prodávajícím nabízený).
Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si kupující ponechává v držení, a byly-li náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.

Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou ze strany prodávajícího další náklady.
Pro potřeby tohoto ustanovení se považuje platba hotově při osobním odběru na výdejním místě společnosti Uloženka.cz a platba hotově řidiči přepravní společnosti za platbu převodem na účet.

Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že vrácené zboží v pořádku odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.3. Náklady na vrácení zboží a odpovědnost za snížení hodnoty zboží

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.
Pokud je vrácené zboží poškozeno, byť jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody.

5.4. Poučení o odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prováděcími právními předpisy, kupující nalezne zde: Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

5.5. Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit

Spotřebitel nemůže podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy v těchto případech:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 

5.6. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Prodávající uvádí, že kupujícímu podnikateli může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.
V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu bude po kupujícím v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, jakož i předpisy související vyžadován občanský průkaz. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle čl.7. Ochrana osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Milan Hanák
Masarykova 118
664 42 Modřice
 

čl.6. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 

čl.7. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o kupujících slouží výhradně pro interní potřebu prodávajícího.
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Pouze v případě dopravy zboží kupujícímu, nebo na odběrní místo, si prodávající vyhrazuje právo předat přepravní společnosti, nebo výdejnímu místu, potřebný kontakt na kupujícího, jemuž má být zboží dodáno. Osobní údaje kupujících nepředá prodávající žádné další osobě.

 

Kupující podnikatel uzavřením smlouvy souhlasí s uchováním veškerých dokladů a informací u prodávajícího, které prodávajícímu předepisuje uchovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, jakož i předpisy související.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ naleznete ZDE
 

čl.8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Provozovatel e-shopu Velo Hanák.cz, Milan Hanák, IČO:13039164, DIČ:CZ6401030306, sídlo: Číměř 125, 378 32 Číměř. Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jindřichův Hradec, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.